تدریس

مواردی که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت حول موضوعاتی مانند: تدریس ، انواع تدریس ، آموزش آنلاین ، مفهموم تدریس ، تعریف تدریس و … هستند.

 

الگوی‌تدریس چیست ؟

چهارچوب است که در آن عناصر مهم  قابل مطالعه می باشد.

انتخاب یک الگو به عواملی چون :

۱- اگاهی معلم از فلسفه

۲- نگرش تعلیم و تربیت

تدریس یک فرایند است و داخل یک الگو صورت می پذیرد .

تعریف تدریس - مفهوم تدریس - آموزش آنلاین

الگوی عمومی 

(general teaching model) 

 توسط “رابرت گلیزر” تعریف شده است.که  به پنج مرحله تقسیم می گردد:

۱- تعیین هدفها و هدفهای رفتاری :

معلم بایستی هدفهای  خود را به صورت عینی تعریف مشخص نماید.

۲) تعیین رفتار ورودی و ارزشیابی تشخیصی:

منعکس کننده کلیه یادگیری های گذشته فراگیران، توانایی های عقلی، وضع انگیزشی و برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در یادگیری و میزان رشد آنان می باشد.

۳) تعیین شیوه‌ها و وسایل:

وسایل تدریس را با توجه به مفاهیم و شرایط و ویژگی های فراگیران و موقعیت آموزشی انتخاب می شود.که می تواند یکی از روشها مانند سخنرانی، آزمایشی، آموزش انفرادی

۴) سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی:

معلم بایستی قادر باشد باابتکار و خلاقیت و استفاده حداکثری از امکانات موجود در امر تدریس و تحقق اهداف آموزشی را ببرد.

۵) ارزشیابی و سنجش عملکرد:

معلم در این مرحله علاوه بر ارزشیابی‌های معمولی می‌تواند عملکرد شاگردان را در موقعیتهای متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شرکت در فعالیتهای آموزشی و … را ارزیابی کند و در صورت عدم موفقیت با توجه به نتایج ارزشیابی به ترمیم و اصلاح مراحل قبلی الگو اقدام کند.

 آموزش آنلاین ، تعریف ، روش‌ ها :

از مراحل مهم طراحی آموزشی ،انتخاب روش تدریس موفق است. معلم بعد انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب  خود را انتخاب نماید.که به این تدابیر منظم برای رسیدن به هدف ، که با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می گردد روش تدریس می گویند.

انواع روش‌های تدریس :

۱- روش نمایشی ( نمایش علمی )

۲- روش آزمایشی (آزمایشگاهی)

این روش بر مشاهده و دیدن استوار می باشد .

افراد مهارتهای خاصی را طریق دیدن فرا می گیرند .

به طور مثال معلم در کلاس درس تصمیم دارد کارکردن با یک وسیله را به دانش آموز یاد دهد،  بهترین گزینه برای این روش عملی می باشد .مهمترین حسن این روش، به کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در آموزش است و بیشتر برای درسهایی که جنبه عملی و فنی دارند کاربرد دارد.

 

تدریس
X