تمریناتی جهت تقویت تمرکز حواس

? تمرین شماره ۱:

یک صفحه از کتابی را انتخاب کنید و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید.یک بار دیگر بشمارید تا مطمئن گردید کار شمارش را درست انجام داده اید.ابتدا یک پاراگراف را بشمارید .بعد از تمرین و عادت تمام کلمات یک صفحه را بشمارید.شمارش را به طور ذهنی و با حرکات چشم انجام دهید..

? تمرین شماره ۲:

از یک تا صد را در ذهن خود برعکس بشمارید.

تمریناتی جهت تقویت تمرکز حواس

? تمرین شماره ۳:

از شماره صد، سه تا سه تا  در ذهن خود بشمارید  و کم نمایید. ( ۱۰۰- ۹۷ – ۹۴ – … )

? تمرین شماره ۴:

یک کلمه و یا یک طرح ساده را انتخاب نمایید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامیکه توانستید بهتر و آسان تر تمرکز کنید. سعی کنید این کار را برای مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید.نبایستی تمرکز حواس خود را از دست دهید.

? تمرین شماره ۵:

یک میوه مثلا یک سیب را بردارید و از همه طرف به آن نگاه نمایید. تمام حواس خود را بر روی سیب متمرکز کنید و به چیز دیگری غیر از آن سیب فکر نکنید. وقتی به سیب نگاه می کنید به ارزش غذایی یا مغازه ای که از آن خرید کرده اید یا چه کسی خرید فکر نکنید، بلکه فقط و فقط به خود سیب فکر کنید. به آن نگاه کنید، آن را ببویید و لمس کنید.

? تمرین شماره ۶:
در ابتدا تمرین شماره ۵ را به مدت ۵ دقیقه تکرار کنید و سپس به انجام این تمرین بپردازید..چشمان خود را ببندید و سعی کنید طعم، رنگ و بوی میوه را احساس و تصور کنید  این تصویر را در ذهن خود شفاف تر کنید. اگر نتوانستید این کار را انجام دهید، چشمان خود را باز کنید، میوه را نگاه کنید و سپس تمرین را تکرار نمایید.

? تمرین شماره ۷:
یک شی ساده ( قاشق، چنگال و یا لیوان) را بردارید و بر روی آن تمرکز نمایید. از همه طرف به آن نگاه کنید بدون آنکه کلمه ای در ذهن داشته باشید. سعی کنید فقط به آن شی نگاه کنید بدون آنکه بر اسامی و یا کلمات مربوط به آن فکر کنید.

? تمرین شماره ۸:
شکل هندسی کوچکی ( مثلث، مربع و یا دایره ) را بر روی کاغذ رسم کنید و آن را به رنگ دلخواه درآورید. سپس بر روی آن تمرکز کنید. فقط به آن شکل فکر کنید و افکار نامربوط دیگر را از خود برانید.
? سعی کنید در طی تمرین به کلمات فکر نکنید.

? تمرین شماره ۹:
مانند تمرین قبل چشمانتان را ببندید. اگر نتوانستید شکل را بطور کامل مجسم کنید، چشمانتان را باز کرده، چند دقیقه به شکل نگاه کنید سپس چشمان خود را ببندید و تمرین را ادامه دهید.

? تمرین شماره ۱۰ :
سعی کنید حداقل برای مدت ۵ دقیقه به چیزی فکر نکنید.  وقتی که تمرین‌های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین می رسد.زمانی شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت ومی توانید برای مدتی معین به هیچ چیز فکر نکنید. به زودی این کار برای شما آسان می شود.
✍️ مشاور تحصیلی : علی سلیمانی

X