نمونه سوال امتحانی

تاریخ امتحان
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ امتحان نهایی جغرافیا ۲ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
(جدید)
امتحان نهایی زمین شناسی خرداد ۹۶+پاسخ
( سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
(جدید)
امتحان نهایی عربی ۳ انسانی خرداد ۹۶+پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
(جدید)
امتحان نهایی هندسه ۲ خرداد ۹۶+پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان ۲ سوم انسانی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۹۶+ پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ امتحان نهایی ادبیات فارسی انسانی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ امتحان نهایی فیزیک چهارم ریاضی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ امتحان نهایی فیزیک چهارم تجربی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ امتحان نهایی ریاضی انسانی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ امتحان نهایی ادبیات فارسی ۳ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ امتحان نهایی زبان فارسی خرداد ۹۶ + پاسخ
( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ امتحان نهایی فیزیک (۳) تجربی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد ۹۶ +پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ امتحان نهایی ریاضی ۳ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد ۹۶ + پاسخ
( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی (اقلیت های مذهبی) خرداد ۹۶ + پاسخ
( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ امتحان نهایی دین و زندگی ۳ (ویژه اهل سنت ) خرداد ۹۶+ پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ امتحان نهایی دین و زندگی ۳ (شیعیان) خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى )
X