نمونه سوال امتحانی

تاریخامتحان
۱۳۹۶/۰۳/۱۸امتحان نهایی جغرافیا ۲ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
(جدید)
امتحان نهایی زمین شناسی خرداد ۹۶+پاسخ
( سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
(جدید)
امتحان نهایی عربی ۳ انسانی خرداد ۹۶+پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۶
(جدید)
امتحان نهایی هندسه ۲ خرداد ۹۶+پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۳امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان ۲ سوم انسانی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۳امتحان نهایی شیمی ۳ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۱امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۹۶+ پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۱۰امتحان نهایی ادبیات فارسی انسانی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۰امتحان نهایی فیزیک چهارم ریاضی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۱۰امتحان نهایی فیزیک چهارم تجربی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۹امتحان نهایی ریاضی انسانی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۹امتحان نهایی ادبیات فارسی ۳ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۸امتحان نهایی زبان فارسی خرداد ۹۶ + پاسخ
( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۷امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۷امتحان نهایی فیزیک (۳) تجربی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۷امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۶امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۶امتحان نهایی فیزیک ۳ ریاضی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۶امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی خرداد ۹۶ +پاسخ
( چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۴امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۴امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد ۹۶ +پاسخ
( سوم ریاضی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۴امتحان نهایی ریاضی ۳ خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم تجربی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۳امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد ۹۶ + پاسخ
( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۳امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی (اقلیت های مذهبی) خرداد ۹۶ + پاسخ
( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی )
۱۳۹۶/۰۳/۰۲امتحان نهایی دین و زندگی ۳ (ویژه اهل سنت ) خرداد ۹۶+ پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى )
۱۳۹۶/۰۳/۰۲امتحان نهایی دین و زندگی ۳ (شیعیان) خرداد ۹۶ + پاسخ
( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى )
X