تدریس خصوصی آرایه های ادبی

2 دانشجو ثبت نام کرد

  آرایه های ادبی

  آرایه های ادبی

  بخش اول :مقدمات

  درس یک :آشنایی با چند اصطلاح

  درس دو:وزن ،اصلی ترین عامل موسیقی شعر

  بخش دوم :قالب های شعر فارسی 

  درس سوم:قصیده ،غزل

  درس چهارم:قطعه،ترجیع بند،ترکیب بند

  درس پنجم :مسمط ،متنوی

  درس ششم :رباعی ،دوبیتی ،چهار پاره

  درس هفتم :مستزاد،شعر نیمایی

  بخش سوم :بیان

  درس هشتم :تشبیه

  درس نهم :تشبیه بلیغ

  درس دهم :استعاره مصرحه آشکار

  درس یازدهم :استعاره مکنیه ،شخصیت بخشی (تشخیص)

  درس دوازدهم:حقیقت و مجاز

  درس سیزدهم :علاقه های مجاز

  درس چهاردهم :کنایه

  بخش چهارم: بدیع 

  آرایه های لفظی

  درس پانزدهم :موسیقی درونی و معنوی شعر ،واج آرایی،تکرار

  درس شانزدهم :سجع،انواع سجع

  درس هفدهم :موازنه ،ترصیع ،جناس

  درس هجدهم :جناس تام،جناس ناقص(حرکتی ،اختلافی،افزایشی )

  درس نوزدهم :اشتقاق

  آرایه های معنوی

  درس بیستم :مراعات نظیر،تلمیح

  درس بیست و یکم:تضمین ،تضاد

  درس بیست و دوم :تناقض ،حس آمیزی

  درس بیست و سوم:ایهام،ایهام تناسب

  درس بیست و چهارم:لفّ و نشر،اغراق

  درس بیست و پنجم :حسن تعلیل

   

  نقد و بررسی دوره

  نامعلوم

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  اعمال برای دوره2 ظرفیت باقیمانده
  • دسترسی نامحدود
  • 2 ظرفیت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X