برنامه درسی دوره

بخش اول
قافیه |تدریس خصوصی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 00:00:00
قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی
بخش دوم
عروض وزن شعر |تدریس خصوصی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 00:00:00
قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی
بخش سوم
سبک شناسی|تدریس خصوصی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 00:00:00
بخش چهارم
نقد ادبی|تدریس خصوصی ادبیات فارسی پیش دانشگاهی انسانی 00:00:00
اعمال برای دوره30 ظرفیت باقیمانده
  • دسترسی نامحدود
  • 30 ظرفیت

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

X