پایه

بیوگرافی:

دانشجو عمران از دانشگاه سراسری
دوسال سابقه تدریس

مدرس دوره

ریاضیات

نام و نام خانوادگی

زهرا عبدالغفاری

استان

تهران

شهر

تهران

X