پایه

بیوگرافی:

من سابقه ی بیش از ۳۰۰ ساعت دستیار آموزشی را در دوره ی لیسانس دارم…والان نیز دروس ارشد ریاضی محض را در دانشگاه اصفهان تدریس میکنم.

مدرس دوره

ریاضی محض ارشد

نام و نام خانوادگی

بهرام قاسمی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X