پایه

بیوگرافی:

تدریس برنامه نویسی به صورت کارگاه در دانشگاه سمنان
تدریسیار اساتید برنامه نویسی
مدرس انجمن عملی دانشگاه
تدریس خصوصی
در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه علم و صنعت هستم

مدرس دوره

برنامه نویسی به زبان C++

نام و نام خانوادگی

رضا ابراهیمی

استان

تهران

شهر

تهران

X