پایه

بیوگرافی:

کاردانی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار شهر قدس
مهندسی برق الکترونیک موسسه آموزشی غیر انتفاعی اکباتان (قزوین)

مدرس دوره

ریاضی

نام و نام خانوادگی

محمد اقلیدی

استان

البرز

X