پایه

بیوگرافی:

دانشجوی پزشکی

مدرس دوره

ریاضی ،زیست

نام و نام خانوادگی

مسعود احسانی

استان

تهران

X