پایه

بیوگرافی:

تدریس خصوصی زبا ن مبتدی تا دانشگاه و لیسا نس ازجهاد دانشگاه صنعتی اصفهان وارشد ازخوراسگان اصفهان
اموزش زبان به روش کاملا کاربرد ی و مناسب

مدرس دوره

تدریس خصوصی زبان

نام و نام خانوادگی

سوده گلریز

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X