پایه

بیوگرافی:

دبیر رسمی آموزش و پرورش
دانشجو ترم آخر رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مدرس دوره

ریاضیات و فیزیک

نام و نام خانوادگی

محمدحسین کاظمی

استان

تهران

شهر

تهران

X