پایه

بیوگرافی:

سابقه مشاوره و پشتیبان در کانون قلم چی،آماده تدریس دروس عربی،ادبیات،فلسفه،تاریخ،زبان فارسی،جغرافی درهمه پایه هاوبه ویژه کنکور به صورت مجازی وحضوری

مدرس دوره

راهنمایی و متوسطه

نام و نام خانوادگی

زهرا داداشی

استان

البرز

شهر

کرج

X