پایه

بیوگرافی:

دارای رتبه 5 دکترای شیمی فیزیک دانشگاه سراسری

نام و نام خانوادگی

روح الله قبادی

X