دوره های استادپایه

بیوگرافی:

آرش موحدی فرد هستم 24 ساله

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مدرس زبان انگلیسی به طور تضمینی

در تمام مقاطع و سطوح

مدرس دوره

زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

آرش موحدی فر

استان

تهران

شهر

تهران

منطقه

شهرک غرب

X