پایه

بیوگرافی:

دبیر ریاضی رسمی آموزش و پرورش شهر تهران
مناطق ۲ و ۳ و ۶ و ۱۲.
تدریس خصوصی و گروهی به صورت پروازی

مدرس دوره

دیفرانسیل

نام و نام خانوادگی

عباس سبزعلیانی

استان

تهران

شهر

تهران

X