پایه

بیوگرافی:

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

مدرس دوره

ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

فرزانه سلمانی

استان

تهران

شهر

تهران

X