پایه

بیوگرافی:

به مدت ۸ سال سابقه تدریس در مدارس شهر یزد را دارم و امسال در خدمت مردم شریف شهر مشهد در حال تدریس می باشم دانشجوی دکتری برق با گرایش الکترونیک در دانشگاه صنعتی سجاد هستم و دارای سه مقاله علمی در زمینه رشته برق می باشم

مدرس دوره

فیزیک ،الکترونیک،مدارمنطقی

نام و نام خانوادگی

محمد زارع شاه ابادی

X