پایه

بیوگرافی:

۴خصوصی از سطح مبتدی تاکنکور.رتبه ی۹۵درکنکورانسانی گذرندان دوره تی تی سی ودمو درموسسات مختلف

مدرس دوره

زبان

نام و نام خانوادگی

آذین شکوری

استان

گیلان

شهر

رشت

X