پایه

بیوگرافی:

کارشناسی زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران و زبان دوم هندی
آموزش الفبا خواندن و نوشتن هندی مکالمه و دستور زبان هندی
زبان هندی با زبان اردو تنها 20 درصد تفاوت دارد در شکل نوشتن و الفبا . دستور زبان هندی و اردو مشترک می باشد

مدرس دوره

آموزش زبان هندی

نام و نام خانوادگی

فاطمه طاهری پور

استان

تهران

شهر

تهران

X