پایه

بیوگرافی:

مدرس دانشگاه.و مدرس آموزشگاههای گاج ،دکتر حسابی و استادمشاور مقاله و پایان نامه

مدرس دوره

عربی

نام و نام خانوادگی

سارا تیاری

استان

البرز

شهر

کرج

منطقه

عظیمیه

X