پایه

بیوگرافی:

تدریس خصوصی فوووق پیشرفته وتضمینی ریاضی فیزیک شیمی عربی و زبان دوره راهنمایی شاگردان قبلی کامل راضی اند

مدرس دوره

ریاضی

نام و نام خانوادگی

مسعود بیدهندی یارندی

استان

تهران

X