پایه

بیوگرافی:

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدرس زیست شناسی پایه های دهم و یازدهم نظام جدید
به صورت تشریحی و تستی بنا به درخواست دانش آموز
منابع درسی را با توجه به سطح دانش آموز به او توصیه می کنم

مدرس دوره

زیست شناسی دهم و یازدهم

نام و نام خانوادگی

کیارش ضیایی

استان

البرز

X