تدریس آنلاین

پیشتر در مطالبی عنوان داشتیم که تدریس چیست و چه ویژگی های اختصاصی ای دارد.

حالا با افزوده شدن لغت آنلاین به آن، باید گفت با حفظ هرچه بیشتر ویژگی های تدریس معمولی و حتی کیفیت بخشیدن به آنها از تظر کمیت و کیفیت، اگر این عمل در بستر وب و اپلیکیشن ها انجام گیرد به آن تدریس آنلاین میگوییم.

X